Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nová evidence hnojení

30/01/07
smf

Změna evidence hnojení je připravována zejména v návaznosti na Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 – opatření „Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě“ a nařízení vlády k podmínkám provádění tzv. agroenvironmentálních opatření. Zdroj: www.agronavigator.cz/nitrat, 24.1.2007

Nová evidence hnojení

Změna evidence hnojení je připravována zejména v návaznosti na Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013. V rámci osy II se připravují nařízení vlády k opatření „Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě“ a nařízení vlády k podmínkám provádění tzv. agroenvironmentálních opatření.
Změna způsobu vedení evidence hnojení se připravuje již od roku 2006. Přitom byly zohledněny nejen požadavky kontrolních orgánů, ale i připomínky zemědělské praxe ke sporným bodům v dosavadním způsobu evidence hnojení podle platného znění vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
Evidence hnojení je nejen důležitým podkladem pro kontrolu, ale měla by sloužit i samotnému zemědělci, např. pro sledování hospodaření se živinami, pro stanovení potřeby vhodného hnojení následných plodin i pro vlastní kontrolu limitů hnojení požadovaných různými předpisy (dotační tituly, nitrátová směrnice apod.).
K tomu byl připraven a vydán sešit „Evidence hnojení“. Část A obsahuje tabulky pro vedení evidence pro celkem 35 půdních bloků. Část B (pomocný sešit) obsahuje návody, vzory, tabulky, přehledy, skladové listy apod. Sešit je tedy určen především menším zemědělcům. Z analýzy údajů v LPISu vyplývá, že 85 % registrovaných uživatelů má méně než 35 půdních bloků nebo jejich dílů. Ale i zemědělci do 70 půdních bloků (92 % uživatelů) mohou vydaný sešit úspěšně využívat. Pro tyto účely bylo vydáno 2x více sešitů A než pomocných sešitů B. Pro větší zemědělské podniky je nejvhodnější způsob vedení evidence hnojení v elektronické formě, na počítači. Sešit zde může být využit jako pracovní nebo např. pro dílčí vedení evidence na farmách nebo střediscích.
Sešity „Evidence hnojení“ A a B budou k dispozici na Krajských informačních střediscích (KIS) a na Zemědělských agenturách MZe v únoru 2007. Tento způsob vedení evidence je akceptován kontrolními orgány (ÚKZÚZ, SZIF,…) a je doporučen všem zemědělcům, nejen žadatelům pro dotace. Uvedený sešit se připravuje i v elektronické formě.
V sešitu jsou již zapracovány nyní připravované změny (novela vyhlášky č. 274/1998 Sb. k 1.Q.2007), zejména:
¦        možnost vedení evidence hnojení různým způsobem (rozhodující je pouze úplnost zaznamenaných údajů a nikoliv jejich forma),
¦        požadavek na uvádění výměry (plochy) pozemku (půdního bloku), výměry pěstované plodiny a hnojené plochy,
¦        požadavek na uvádění data zapravení hnojiva nebo statkového hnojiva do půdy,
¦        upřesnění požadavků na evidenci ponechání skliditelných posklizňových zbytků (sláma apod.) a výkalů a moči hospodářských zvířat na zemědělské půdě (pastva),
¦        sloučení kategorií minerálního a organického hnojení, doplnění živiny „síra“, apod.
Další připravované změny (požadavek na provedení záznamu do 1 nebo 3 měsíců, úprava terminologie hnojení, požadavek na evidenci použitých sedimentů apod.) budou řešeny novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, plánovanou na rok 2008. Ale i tyto eventuality, podobně jako možný požadavek na bilancování živin a uvádění živin v prvcích, jsou již v sešitech zohledněny, aby zemědělci nemuseli již nadále měnit způsob vedení evidence hnojení.
Nová evidence bude náplní seminářů a školení pro zemědělce i poradce.
 
Ing. Jan Klír, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně
e-mail: klir@vurv.cz, tel. 233 022 300, 603 520 684

Zařazeno v Aktuality, Poradenství