Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Oznámení o rozsahu použití farmářského osiva a sadby

27/10/06
smf

Pěstitelé mají dle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů povinnost poskytnout na žádost držitele šlechtitelských práv informace o rozsahu použití farmářského osiva …. Zdroj: www.druvod.cz
 

Oznámení o rozsahu použití farmářského osiva a sadby právně chráněných odrůd.
 
Pěstitelé mají dle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů povinnost poskytnout na žádost držitele šlechtitelských práv   informace o rozsahu použití farmářského osiva právně chráněných odrůd a v případě využití ve sledovaném období  zaplatit držiteli práv přiměřenou úhradu, která zpravidla činí 50% z obvyklé ceny licence certifikovaného rozmnožovacího materiálu příslušné odrůdy. Držitelé šlechtitelských práv vytvořili Družstvo vlastníků odrůd (DVO) a zplnomocnili ho k výše uvedené činnosti.
 K  tomuto účelu   rozesílá    DVO   doporučenou    poštou 2 x ročně   pěstitelům   formulář
 „Oznámení o rozsahu použití farmářského osiva a sadby“ . Formulář obsahuje písemnou žádost o sdělení informací podle zákona, dále kopii plné moci DVO k této činnosti, seznam a ceník právně chráněných odrůd, ke kterým má DVO zplnomocnění.
Informaci o využití farmářského osiva má povinnost podat písemně každý pěstitel, za povinou informaci je považováno i nulové využití farmářského osiva.
Pokud v daném období použil pěstitel pouze certifikované osivo ( nakoupené ) nebo osivo právně nechráněné odrůdy, v prohlášení vyznačí, že nepoužil ve sledovaném období farmářské osivo a sadbu (licenční poplatek za využití certifikovaného rozmnožovacího materiálu odvádí šlechtiteli výrobce osiva tj. semenářská organizace)
 
V případě použití farmářského osiva a sadby tuto skutečnost v oznámení uvede . Dle přiloženého seznamu a ceníku odrůd vyplní přílohu k Oznámení , vypočte náhradu a následně provede úhradu .
 
Farmářským osivem se rozumí rozmnožovací materiál právně chráněné odrůdy, získaný z vlastní sklizně a je výhradně určen pro vlastní potřebu. V žádném případě jej nelze uvádět do oběhu.Farmářské osivo právně chráněných odrůd může pěstitel využít pouze u druhů vyjmenovaných v zákoně č. 408/2000 Sb., jedná se o obiloviny, lupinu žlutou, vojtěšku, hrách, jetel alexandrijský a perský, bob, vikev, brambor,řepka, řepice,len olejný. U všech ostatních druhů u právně chráněných odrůd smí pěstitel využívat pouze certifikované osivo.
 Povinnost zaplatit přiměřenou úhradu za užití farmářského osiva , popřípadě sadby se nevztahuje na malého pěstitele ( tzn. podnikání v zem. výrobě na orné půdě do 22 ha) . Tito pěstitelé oznámí písemně na DVO tuto skutečnost a na základě toho jsou vyřazeni z evidence pěstitelů DVO .
Pěstitel je povinen poskytnou DVO na jeho písemnou žádost doklady, které potvrzují jím sdělené informace v Oznámení.
Práva a povinnosti při využívání farmářských osiv jsou specifikovány v zákonu č. 408/2000Sb o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění tohoto zákona a bližší informace k systému výběru náhrad za využití farmářského osiva a také k činnosti DVO je možno nalést na www.druvod.cz .
 

Zařazeno v Aktuality, Poradenství