Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotazy zemědělců na SZIF

04/10/06
smf

Některé vybrané nejčastější dotazy zemědělců na SZIF

Máme posečen travní porost, hmota je v balících, které nejsou prozatím odvezeny. Vystavuji se tak postihu v případě kontroly? Je možné kulatá kluba se senem naskládat na okraj pozemku?
 
Odpověď SZIF:
Hmota v balících by měla být odklizena do druhé seče. Zda považovat za přestupek ponechání hmoty v klubech či ne, posoudí kontrola na místě podle výšky porostu. Balíky je možné uložit na okraji pozemku s tím, že se v případě kontroly na místě pro dotaci odečte použitá plocha k uskladnění hmoty.
 
 
Jak dlouho je nutné vést pastevní deník u Agroenvironmentálního opatření?
 
Odpověď SZIF:
Pokud se dobytek bude pást déle než je povinností, dle Nařízení vlády č. 119/2005 Sb., což je 120 dní, není nutné vést nadále pastevní deník. Zahájit pastvu je nutné nejpozději od 15. června a poslat písemně Fondu oznámení o jejím zahájení, nejméně 7 kalendářních dnů předem, obdobně i u přerušení pastevního období je nutné Fondu oznámit přerušení písemně na Zemědělskou agenturu a Pozemkový úřad přerušení pastvy 2 dny předem s uvedením délky přerušení. Po 120-ti dnech musíte Fondu oznámit ukončení pastvy, a to nejpozději do 31. října. Pastevní deník by měl být doručen Fondu (ZA-PÚ) do 20 kalendářních dnů po skončení sledovaného pastevního období.
 
 
 
Lze požádat o navýšení mléčné kvóty? Existuje nějaký termín?
 
Odpověď SZIF:
Žádost o navýšení mléčné kvóty je možné podat prostřednictvím regionálních odborů SZIF. Pro právě probíhající kvótový rok (1. 4. 2006 – 31. 3. 2007) lze žádost podat k 1. březnu 2007 a 30 dnů předem, čili do 31. ledna 2007.
 
 
 
 
 
.

Zařazeno v Aktuality, Dotace