Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Technologická platforma pro sektor lesního hospodářství

05/06/06

Inovační a udržitelné využití lesních zdrojů s vizí do roku 2030. Výzva k zapojení všech členských zemí EU.

Evropská konfederace zpracovatelů dřeva (CEI-Bois), Konfederace evropských vlastníků lesa (CEPF) a Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI)  sestavila projekt na vytvoření technologické platformy (TP) pro sektor založený na lesních zdrojích (forest-based sector).


Cílem projektu je stanovit směry dalšího výzkumu a vývoje v tomto sektoru a implementovat je do praxe. TP pro sektor lesního hospodářství je řízena potřebami průmyslu.


 


Aktivity platformy řídí HLG (High-Level Group). V HLG jsou zastoupeni zástupci průmyslu a jako pozorovatelé zástupci Evropské komise, GŘ pro výzkum a GŘ pro podnikání.


HLG jmenuje projektovou skupinu (PG): management projektu, který tvoří ředitel projektu a sekretariát platformy. PG je odpovědná za monitorování rozvoje a fungování platformy.


HLG jmenovala poradní výbor (Advisory Committee, AC), který má poradní úlohu. V současné době tvoří AC techničtí ředitelé pro V&V a zástupci národních podpůrných skupin.


Národní podpůrné skupiny (National Support Groups, NSG) byly vytvořeny pro zajištění komunikačního kanálu směrem k jednotlivým zemím. Všechny země EU jsou vyzvány ke zřízení NSG.


Problematikou výzkumu se v rámci platformy bude zabývat výzkumná rada (SC), která je tvořena zástupci vědecké sféry. SC hraje klíčovou úlohu při vypracování “Strategické výzkumné agendy” (viz příloha).


Povědomí o platformě a každodenní komunikaci v rámci platformy zajišťuje tzv. komunikační skupina.


 


Příloha : Inovační a udržitelné využití lesních zdrojů [pdf ; 1092751 bytů]


 


BioMatNet


 


 

Zařazeno v Lesnictví