Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

KIS zahajují činnost od 1.5. 2005

10/05/05

Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS)

Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS)
zahajují činnost od 1.5. 2005


Co může zemědělská veřejnost čekat od KIS?


Posláním Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova je poskytování adresných informací zemědělským subjektům, nevládním organizacím, poradcům a ostatním zájemcům v oblasti zemědělství a venkova různými formami. Informace budou poskytovány v elektronické i písemné podobě i přímým kontaktem, především  internetem, poštou, při osobních i telefonických  konzultacích a seminářích. Semináře a školení budou zaměřeny  na společnou zemědělskou politiku, její priority a změny; strategie bezpečnosti potravin; programy k podpoře prosazování cílů společné zemědělské politiky, programy národních dotací, poradenský systém a realizace poradenského programu.


 Poskytování služeb bude nediskriminační, tj. všechny subjekty bez rozdílu musí mít stejný přístup k poskytovaných službám. Cílem je usnadnit přístup a orientaci zemědělských subjektů k rozsáhlému souboru důležitých dokumentů a aktuálních informací důležitých pro zemědělské podnikání a orientaci v  zemědělství, potravinářství a životního prostředí.


Česká republika jako členský stát EU musí do roku 2007 nabídnout zemědělské veřejnosti poradenský sytém. Součástí tohoto systému se od letošního roku stávají KIS, která budou působit i jako informační podpora poradenských aktivit.


Na základě výběru provedeného komisemi jmenovanými MZe a složenými ze zástupců jednotlivých krajů, MZe, ÚZPI a ZA a PÚ bylo z podaných projektů KIS  vybráno 13 , po jednom v každém kraji mimo kraj Praha. Předkladatelům těchto projektů  KIS byl MZe udělen statut Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova.


Kde najdete kontakty na KIS v jednotlivých krajích?  KIS_kontakty.


Tato nová informační střediska vznikla po dohodě mezi představiteli Krajských úřadů, Agrární komory, Zemědělského svazu ČR, Asociace soukromého zemědělství, odborných škol v kraji a dalších organizací. Jejich projekty vycházejí z potřeb každého regionu. KIS bude úzce spolupracovat s MZe a Krajským úřadem Informační podporu pomůže zajišťovat Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze, a to poskytnutím redakčních systémů a spoluprací s předáváním informací


            Financování KIS


Na financování KIS se bude podílet resort MZe poskytnutím finančních prostředků prostřednictvím dotačního titulu 9.F.e. sloužícímu k regionálnímu přenosu informací o realizaci Společné zemědělské politiky.  Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova budou zajišťovat zejména požadavky státu a EU na plnění cross compliance. Další finanční prostředky poskytne do dohodě Krajský úřad a další zapojené organizace.


            Od kdy KIS fungují ?


Tento podprogram nabyl platnosti od 1.5. 2005 po schválení Evropskou komisí viz odkaz: http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/xa2505_cs.pdf


 


 


Ing. Vlasta Holasová, ÚZPI
Zařazeno v Aktuality