Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Strategie strukturálních fondů EU pro nové členské státy

29/06/04

24 miliard EUR pro zajištění růstu a soudržnosti v letech 2004-2006.

Brusel 23. června 2004 – Strukturální fondy a Fond soudržnosti budou financovat priority a opatření, jejichž cílem je hospodářský a sociální rozvoj v nových členských státech. Kromě toho bude část přidělených příspěvků použita na opatření v oblasti technické pomoci, která mají v jednotlivých zemích posílit správní kapacitu na přípravu projektů a jejich provádění.
V České republice má rámec podpory Společenství, který zahrnuje celou zemi kromě pražského regionu, poskytnout pomoc ve výši 1,45 miliard EUR. Tato pomoc bude rozdělena prostřednictvím těchto pěti operačních programů: průmysl a podniky, infrastruktura, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a společný regionální program. V pražském regionu se jeden program (71 milionů EUR) soustředí na zlepšování městského životního prostředí a další program (59 milionů) bude určen na rozvoj lidských zdrojů.
Na Kypru je cílem jednoho programu (28 milionů EUR) dosažení udržitelného rozvoje venkova a rozvoje městských oblastí, které se potýkají s problémy. Druhý program (22 milionů EUR) bude usilovat o revitalizaci trhu práce a podporu neustálé odborné přípravy a vzdělávání. Kypr rovněž z jednoho programu obdrží 3,4 milionů EUR na podporu svého rybolovu.
V Estonsku budou strukturální nástroje (371 milionů EUR) sledovat čtyři priority: rozvoj lidských zdrojů, konkurenceschopnost, zemědělství, rybolov a rozvoj venkova, infrastruktury a místní rozvoj.
V Maďarsku se programy (1 195 milionů EUR) soustředí na zaměstnanost a lidské zdroje, hospodářskou konkurenceschopnost, dopravní infrastruktury a ochranu životního prostředí, zemědělství a rozvoj venkova a také na místní rozvoj.
Lotyšsko provede program (626 milionů EUR) vycházející ze čtyř priorit: územní soudržnost, podniky a inovace, podpora zaměstnanosti, rozvoj venkova a rybolov.
Program pro Litvu (895 milionů EUR) se zaměří na zlepšování sociálních a hospodářských infrastruktur, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj výrobní sféry, rozvoj venkova a rybolovu.
Malta (63,2 milionů EUR) bude uplatňovat politiku strategických investic a opatření na zlepšení konkurenceschopnosti podniků, podporu rozvoje venkova a rybolov. Zvláštní pomoc bude určena ostrovu Gozo.
Rámcový program určený Polsku má hodnotu 8 276 milionů EUR, jež bude rozdělena prostřednictvím programů zaměřených na konkurenceschopnost, rozvoj lidských zdrojů, dopravní infrastrukturu, modernizaci potravinářského odvětví, rozvoj venkova, rybolov a zpracování ryb a rovněž regionální rozvoj. Kromě toho bude realizován program technické pomoci.
Slovinsko obdrží z fondů Společenství 237,5 milionů EUR a plánuje, že se zaměří na tři priority: povzbuzení konkurenceschopnosti ve výrobní sféře, rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost a restrukturalizace zemědělství, lesnictví a rybolovu.
Slovensko má rozdělit 1 041 milionů EUR mezi čtyři programy věnované průmyslu a službám, lidským zdrojům, základním infrastrukturám, zemědělství a rozvoji venkova. Bratislavský region, na který se tyto programy nevztahují, má svůj vlastní program (37 milionů) na podporu investic a další program (45 milionů EUR) na rozvoj lidských zdrojů.
Země Cíl 1  Cíl 2  Cíl 3 Interreg Equal Fond soudržnosti Celkem v milionech EUR
Česká republika 1454,27 71,30 58,79 68,68 32,10 936,05 2621,19
Kypr** 0,00 28,02 21,95 4,30 1,81 53,94 113,44
Estonsko 371,36 0,00 0,00 10,60 4,07 309,03 695,06
Maďarsko 1995,72 0,00 0,00 68,68 30,29 1112,67 3207,36
Lotyšsko 625,57 0,00 0,00 15,26 8,03 515,43 1164,29
Litva 895,17 0,00 0,00 22,49 11,87 608,17 1537,70
Malta 63,19 0,00 0,00 2,37 1,24 21,94 88,74
Polsko 8275,81 0,00 0,00 221,36 133,93 4178,60 12809,70
Slovinsko 237,51 0,00 0,00 23,65 6,44 188,71 456,31
Slovensko 1041,04 37,17 44,94 41,47 22,27 570,50 1757,39
Celkem 14959,64 136,49 125,68 478,86 252,05 8495,04 24451,18
*průměr **včetně Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR)


Souvislosti
Hospodářská a sociální soudržnost, jak ji stanoví Smlouva o založení ES, představuje jeden ze základních kamenů evropské integrace. Nedávné rozšíření, díky němuž se počet obyvatel zvýšil o 20 % a HDP pouze o 5 %, vyžaduje, aby v budoucnu byly posíleny snahy o soudržnost. Strukturální fondy a Fond soudržnosti v současné době tvoří asi jednu třetinu rozpočtu EU (v roce 2004 zhruba 36 miliard EUR). Mají zásadní dopad na konkurenceschopnost regionů a významně přispívají ke zlepšování životních podmínek jejich obyvatel, zejména v chudších regionech. Strukturální fondy se zaměřují na tři prioritní cíle: vyrovnání úrovně rozvoje regionů, jejichž rozvoj zaostává (cíl 1), hospodářskou a sociální přeměnu průmyslových, městských nebo venkovských oblastí nebo oblastí závislých na rybolovu (cíl 2) a zlepšenou odbornou přípravu a pracovní příležitosti (cíl 3) (programy pro regiony cíle 1 již opatření tohoto druhu zahrnují). Pomoc se poskytuje rovněž prostřednictvím iniciativ Společenství, které podporují přeshraniční a mezinárodní spolupráci a také spolupráci mezi regiony v rámci celé EU (INTERREG III) a rovnost na trhu práce (EQUAL).
Tyto programy získávají prostředky ze čtyř strukturálních fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na infrastruktury a investice, vytváření pracovních míst a malých a středních podniků, Evropského sociálního fondu (ESF) na odbornou přípravu, sociální integraci a zaměstnanost, Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) na rozvoj venkova a pomoc zemědělským podnikům a Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) na přizpůsobení odvětví rybolovu. Fond soudržnosti podporuje projekty v oblasti životního prostředí a dopravy v nejméně prosperujících členských státech. Prostředky z fondů se čerpají buď prostřednictvím rámců podpory Společenství, přičemž pro zvláštní oblasti, jako jsou např. investiční podpory, zaměstnanost, rozvoj venkova atd., existují další operační programy, nebo prostřednictvím jednotných programových dokumentů, které zahrnují strategický a operační rámec. Výběr projektů, které mají být spolufinancovány z prostředků programů strukturálních fondů, je – v souladu se zásadou subsidiarity – v kompetenci vnitrostátních, regionálních nebo místních orgánů. Před rozšířením byla příprava nových členských států na politiku soudržnosti financována z předstupních nástrojů SPA, Phare a Sapard.
Další informace:
http://EURopa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
Kontakt :
Gilles Gantelet – +32 2/299.48.96 – gilles.gantelet@cec.eu.int
Maria Quillinan-Meiland – +32 2/299.40.14 – maria.meiland@cec.eu.int


info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .


ICEU, Tiskové zprávy, 29. 6. 2004

Zařazeno v Aktuality