Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Koncepce zemědělského poradenství Ministerstva zemědělství ČR

21/06/04
Jiří Novák

Posláním navrženého poradenského systému je pomoci zemědělským subjektům v řešení jejich problémů zvýšením rentability jejich hospodaření a konkurenční schopnosti, přispět k trvalému rozvoji funkčního zemědělství a venkovského prostoru a přispět k jejich přípravě na vstup do EU.

Koncepce vychází z kombinace státních a soukromých poradenských aktivit a zajišťuje jak poradenství ve veřejném zájmu, tak i poradenství výrobně technologického a ekonomického charakteru.
Poradenství ve veřejném zájmu zajišťuje šíření znalostí, které sice bezprostředně neovlivňují postavení daného subjektu na trhu, ale které musí každý subjekt znát (pravidla welfare domácích zvířat, otázky ochrany životního prostředí, ochrana půdy, obecné dopady zemědělské politiky na zemědělství a pod.) pro stanovení správných východisek a cílů v ekonomických, ekologických a sociálních souvislostech zemědělské výroby. Podpora šíření těchto znalostí je z pohledu realizace resortní politiky v oblasti služeb a z pohledu přípravy resortu na vstup do EU pro Ministerstvo zemědělství základním posláním.
Výrobně technologické poradenství má za cíl zajistit přenos technologických a technických inovací a výsledků výzkumu a vývoje do zemědělské praxe a zvýšit tak rentabilitu a zlepšit postavení jednotlivých podnikatelských subjektů na trhu. V podmínkách poradenského systému je takové  poradenství podporováno s výraznou finanční spoluúčastí klienta.

Příloha : koncepce [doc ; 224768 bytů]

Zařazeno v Poradenství