Ročník 2005
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb.
Citace: 247/2005 Sb. Částka: 91/2005 Sb.
Na straně (od-do): 4878-4882 Rozeslána dne: 21. června 2005
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 7. června 2005 Datum účinnosti od: 21. června 2005
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
Vydáno na základě:
326/2004 Sb. § 88 odst. 1 písm. b)
Předpis mění:
330/2004 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

247

VYHLÁŠKA

ze dne 7. června 2005,

kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování
škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb.


Ministerstvo zemědělství podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se slova "a v souladu s právem Evropských společenství (dále jen "Společenství")1)" včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.

2. V § 1 se nadpis "Základní pojmy" nahrazuje nadpisem "Předmět úpravy a základní pojmy".

3. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

"(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (dále jen "Společenství")1a) a upravuje opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

____________________________________
1)
Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.
1a)
Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.
Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.
Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.
Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů.".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a až 1c se označují jako poznámky pod čarou č. 1b až 1d.

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova "ovocných druhů" vkládají slova "a révy vinné".

5. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova "EU-Rostlinolékařský pas" nahrazují slovy "ES Rostlinolékařský pas".

6. V § 15 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

"(5) Pro hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování (sadbové brambory) a uvedené v bodě 18.1. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. ledna 2006 považuje označení "ES Rostlinolékařský pas" na návěsce. Údaje o souladu s podmínkami stanovenými pro sadbové brambory, určené k přesunu do příslušné chráněné zóny a k přemisťování uvnitř této zóny, stanovené s ohledem na škodlivé organismy významné pro sadbové brambory, se uvedou buď na této návěsce nebo na jakémkoliv dokumentu používaném v obchodním styku.

___________________________________
6)
§ 14 vyhlášky č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 40/2005 Sb.".

7. V § 15 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

"(6) Pro osivo slunečnice (Helianthus annus L.) uvedené v bodě 26. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. září 2005 považuje označení "ES Rostlinolékařský pas" na návěsce.

(7) Pro osivo rajčete (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.) a osivo fazolu (Phaseolus L.) uvedené v bodech 27.1., 27.2. a 29. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. září 2005 považuje označení "ES Rostlinolékařský pas" na návěsce.

(8) Pro osivo vojtěšky (Medicago sativa L.) uvedené v bodech 28.1. a 28.2. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. září 2005 považuje označení "ES Rostlinolékařský pas" na návěsce.".

8. V příloze č. 1 části A oddílu I v písm. a) bodech 7., 8. a 25. a v písm. d) bodech 2., 5. a 6. se za slova "kterými jsou" vkládá slovo "zejména".

9. V příloze č. 2 části B písm. a) bodu 3 pravý sloupec zní:

"Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)".

10. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 2 pravém sloupci se za slovo "Španělsko," vkládá slovo "Estonsko,".

11. V příloze č. 2 části B písm. d) pravém sloupci se slovo "Itálie," zrušuje.

12. V příloze č. 3 části B bodech 1 a 2 pravém sloupci se za slovo "Španělsko," vkládá slovo "Estonsko,".

13. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 2. zní:

(není v digitální podobě)

14. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 7.3. pravém sloupci v písm. a) se slova "teplota dřeva" nahrazují slovy "teplota kůry".

15. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 8. zní:

(není v digitální podobě)

16. V příloze č. 4 části A oddílu II bodu 18.5. levý sloupec zní:

"18.5.
Hlízy Solanum tuberosum L. jiné než

-
ty, které jsou uvedené v bodech 18.1., 18.2., 18.3. nebo 18.4., části A, oddílu II této přílohy, a jiné než

-
hlízy uváděné na trh v obalech 5 kg nebo menších a určené pro užití vlastníky nebo příjemci k nevýrobním a neobchodním účelům nebo ke spotřebě během přepravy, pokud neexistuje nebezpečí šíření škodlivých organismů".

17. V příloze č. 4 části B bodech 1., 7. a 14.1. pravý sloupec zní:

"Řecko, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)".

18. V příloze č. 4 části B bodu 14.7. prostředním sloupci v písm. b) se slova "bylo podrobeno" nahrazují slovy "byla podrobena" a slova "teplota dřeva" se nahrazují slovy "teplota kůry".

19. V příloze č. 4 části B bodech 20.1. a 20.2. pravém sloupci se slovo "Dánsko," zrušuje.

20. V příloze č. 4 části B bodu 21. prostředním sloupci v písm. c) se slovo "Ticino," zrušuje a v pravém sloupci se za slovo "Španělsko," vkládá slovo "Estonsko,".

21. V příloze č. 4 části B bodu 21.1. prostředním sloupci se slova "Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 15. přílohy č. 3, části A, úřední potvrzení, že rostliny:" nahrazují slovy "Kromě zákazu vyplývajícího pro tyto rostliny z bodu 15. přílohy č. 3, části A, a použitelného pro dovoz rostlin Vitis L., kromě plodů, ze třetích zemí (s výjimkou Švýcarska) do Společenství, úřední potvrzení, že rostliny:".

22. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. prostředním sloupci v písm. b) se slovo "Ticino," zrušuje a v pravém sloupci se za slovo "Španělsko," vkládá slovo "Estonsko,".

23. V příloze č. 4 části B bodech 22., 23., 25., 26., 27.1., 27.2. a 30. pravém sloupci se slovo "Dánsko," zrušuje.

24. V příloze č. 4 části B bod 31. zní:

(není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Označení rostlinolékařského pasu "EU-Rostlinolékařský pas" podle dosavadních právních předpisů lze používat do 31. prosince 2005; v případě jeho použití pro rostliny a rostlinné produkty uvedené na trh na území České republiky lze označení rostlinolékařského pasu "EU-Rostlinolékařský pas" podle dosavadních právních předpisů používat do 30. června 2006.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Zgarba v. r.